နယ္ေတြမွာ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း နံပါတ္ေတြ ေျပာင္းလဲမည္

Breaking News

အမ္ပီတီက တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြက အိတ္ခ်ိန္း ေတြကို ေခတ္မီအိတ္ခ်ိန္းစက္ေတြ နဲ႔  ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ၿပီး ေကဘယ္  ကြန္ရက္စနစ္   (cable network ) ကို လက္ရွိ ေၾကးနန္းႀကိဳး  ( copper Cable ) စနစ္မွ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဖန္ႀကိဳးမွ်င္ (fiber cable) ) စနစ္သုံး VoIP တယ္လီဖုန္းေတြ ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအသုံးျပဳေန တဲ့ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း  နံပါတ္ေတြကို ဂဏန္း ခုနစ္လုံးပါတဲ့ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္အသစ္ေတြ ေျပာင္း သြားမွာပါ။

မတ္လ ၃၁ ရက္မွာ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းနံပါတ္ေတြ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲသြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာင္းလဲစဥ္ကာလ အတြင္း ဆက္သြယ္မႈအဆင္ေျပေစဖို႔   call Forward ဝန္ေဆာင္မႈကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လအကုန္အထိ အခမဲ့ ေပးထားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သုံး စြဲသူေတြဟာ နံပါတ္အသစ္ကို ေျပာင္းလဲေနစဥ္ကာလအတြင္း လက္ရွိနံပါတ္   သို႔မဟုတ္ နံပါတ္အသစ္ကို ေခၚဆိုႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။တုံတုံ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *