Favilavir ကို COVID-19 ကုသေဆးအျဖစ္ တ႐ုတ္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ

Breaking News Health

Favilavir ကို COVID-19 ကုသေဆးအျဖစ္ တ႐ုတ္ အတည္ျပဳ

COVID-19 ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းက တကမာၻလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ National Medical Products Administration က Favilavir ဟုေခၚသည့္ ေဆးဝါးကို ပထမဆုံးေသာ ကုသေဆးအျဖစ္ အတည္ျပဳလိုက္သည္။ ထိုေဆးက ယခုအခါ ကမာၻကပ္ေရာဂါအျဖစ္ ေၾကညာထားၿပီးေသာ ကူးစက္ေရာဂါကို ကုသႏိုင္ေျခ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

သီတင္းပတ္ကုန္ရက္မ်ားအတြင္း တိုင္က်ိဳးၿမိဳ႕ အစိုးရက ကနဦးတြင္ တ႐ုတ္ေဆးဝါးကုမၸဏီတခုက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ Favilavir က အေသအေပ်ာက္မ်ားေသာ ဤေရာဂါဆိုးပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းကို ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳေသာ ပထမဆုံး ေဆးအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါေဆးကို Avigan အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေနသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ အဆိုအရ Zhejiang Hisun Pharmaceutical ၏ Favilavir ေဆးက (ကနဦး စမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္) COVID-19 ကို ပ်ံ႕ပြားျခင္းႏွင့္ ကမာၻတလႊားမွ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ေနာက္ထပ္ ထိခိုက္ေစျခင္းတို႔မွ တားဆီးေရးအတြက္ ရလဒ္မ်ား ထုတ္ေပးေသာ ေဆး ၃ မ်ိဳး အနက္မွတခု ျဖစ္သည္။

အေသးစား ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အနည္းငယ္ရွိသည့္တိုင္ ၎က COVID-19 ကုသမႈမ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ရွင္က်န္းႏွင့္ ကြမ္က်ိဳး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လူနာ ၇၀ ဝန္းက်င္ပါဝင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Faviliavir ႏွင့္ အလားတူေဆးမ်ား ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

Favilavir က ဘယ္လို အလုပ္လုပ္သလဲ

ထိေရာက္မႈ အလားအလာရွိေနၿပီး လက္ရွိတြင္ Favilavir ကို အေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္ေနေသာ္လည္း ၎ကို Coronavirus အတြက္ ထိေရာက္ေသာကုသမႈအျဖစ္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အစားအစာႏွင့္ေဆးဝါးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (FDA) က အတည္ျပဳေပးျခင္း မရွိေသးပါ။ မၾကာေသးမီက ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္ ၃ ခုရွိပါသည္။ Coronavirus အတြက္ အလားအလာရွိေသာ ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူသိထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ပထမတခုမွာ Favilavir သည္ RNA-dependant RNA polymerase သို႔မဟုတ္ RdRp ကို တားဆီးျခင္းျဖင့္ RNA ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္သည့္ ထိေရာက္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ႏွိမ္နင္းေဆးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ပါသည္။ ဒုတိယ အခ်က္မွာ ထိုေဆးကို ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ တုပ္ေကြးေရာဂါအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ကုသမႈတခုအျဖစ္ အဓိက အသုံးျပဳၾကသည္။ တတိယႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ COVID-19 ကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ Favilavir က ထိေရာက္မႈ မည္မွ် ရွိမည္ဆိုသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အလားအလာရွိေသာေဆး

ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အာဏာပိုင္မ်ားက COVID-19 ကုသေရးတြင္ အသုံးျပဳရန္ ဗိုင္းရပ္စ္ႏွိမ္နင္းေရး ေဆးတခု ျဖစ္သည့္ “Favilavir” အား အတည္ျပဳျခင္းကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ အတည္ျပဳခ်က္၊ အထူးသျဖင့္ National Medical Products Administration ၏ အတည္ျပဳခ်က္က ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲႏွင့္ ပိုမိုဆိုး႐ြားလာေနသည့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ စတင္ခဲ့ေသာ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္ ေဆး၏ ထိေရာက္မႈကို အေျခခံသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုေဆးကို မူလက “ထိပ္ကပ္နာ သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ ႏွာေခါင္း ေရာင္ရမ္းျခင္း” ကို ကုသရန္ ေဖာ္စပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ ေဆးတခု အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ တခု ျဖစ္သည့္ Remdesivir ဟုေခၚေသာ ေဆးကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတခု ျဖစ္သည့္ Gilead က ေဖာ္ထုတ္ေနသည္။

ထိုေဆးကို မူလက အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ကုသေရး အတြက္ ရည္႐ြယ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း Remdesivir က COVID-19 ကူးစက္ခံခဲ့ရေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား တဦးကို ကုသႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး အဆိုပါ လူနာက အျပည့္အဝ ျပန္လည္ က်န္းမာလာခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္သလို အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ (သို႔) COVID-19 ကို ကုသရန္ ထိေရာက္ေသာ တရားဝင္ေဆးတခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အတည္ျပဳခ်က္ မရရွိေသးပါ။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား ဆရာဝန္မ်ားကလည္း ေဈးကြက္တြင္ “Kaletra” အမည္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္ HIV ေပါင္းစပ္ ေဆးဝါးျဖစ္ေသာ Lopinavir plus ritonavir ကို အသုံးျပဳ၍ ၅၅ ႏွစ္အ႐ြယ္လူနာတဦးကို COVID-19 ကုသရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ သုေတသီ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ယခုအခါ အျပည့္အဝ ျပန္လည္က်န္းမာလာၾကေသာ ယခင္ COVID-19 လူနာမ်ားကို ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကို ကုသရာတြင္ အေျခခံအေနျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည့္ ၎တို႔၏ေသြးရည္ၾကည္မ်ားကို လႉဒါန္းရန္ ေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။

ကိုးကား။ ။ The Science Times ၏ ‘Favilavir’: First Approved Possible Drug to Treat Coronavirus

[Unicode Version]

Favilavir ကို COVID-19 ကုသဆေးအဖြစ် တရုတ် အတည်ပြု

scientist in a clean room

COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းက တကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ဆက်လက်မြင့်တက်နေချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ National Medical Products Administration က Favilavir ဟုခေါ်သည့် ဆေးဝါးကို ပထမဆုံးသော ကုသဆေးအဖြစ် အတည်ပြုလိုက်သည်။ ထိုဆေးက ယခုအခါ ကမ္ဘာကပ်ရောဂါအဖြစ် ကြေညာထားပြီးသော ကူးစက်ရောဂါကို ကုသနိုင်ခြေ ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။

သီတင်းပတ်ကုန်ရက်များအတွင်း တိုင်ကျိုးမြို့ အစိုးရက ကနဦးတွင် တရုတ်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတခုက ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် Favilavir က အသေအပျောက်များသော ဤရောဂါဆိုးပျံ့နှံ့ခြင်းကို ရပ်တန့်ရေးအတွက် ခွင့်ပြုသော ပထမဆုံး ဆေးအဖြစ် ကြေညာခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အဆိုပါဆေးကို Avigan အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် အရောင်းမြှင့်တင်နေသည်။

တရုတ်နိုင်ငံ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ Zhejiang Hisun Pharmaceutical ၏ Favilavir ဆေးက (ကနဦး စမ်းသပ်မှုများတွင်) COVID-19 ကို ပျံ့ပွားခြင်းနှင့် ကမ္ဘာတလွှားမှ ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကို နောက်ထပ် ထိခိုက်စေခြင်းတို့မှ တားဆီးရေးအတွက် ရလဒ်များ ထုတ်ပေးသော ဆေး ၃ မျိုး အနက်မှတခု ဖြစ်သည်။

အသေးစား ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အနည်းငယ်ရှိသည့်တိုင် ၎င်းက COVID-19 ကုသမှုများတွင် ထိရောက်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လက်တွေ့ စမ်းသပ်မှုများကို ရှင်ကျန်းနှင့် ကွမ်ကျိုး ပြည်နယ်များတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူနာ ၇၀ ဝန်းကျင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် Faviliavir နှင့် အလားတူဆေးများ ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် အမြောက်အများ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။

Favilavir က ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ

ထိရောက်မှု အလားအလာရှိနေပြီး လက်ရှိတွင် Favilavir ကို အမြောက်အများ ထုတ်လုပ်နေသော်လည်း ၎င်းကို Coronavirus အတွက် ထိရောက်သောကုသမှုအဖြစ် အမေရိကန် နိုင်ငံ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) က အတည်ပြုပေးခြင်း မရှိသေးပါ။ မကြာသေးမီက ရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် အချက် ၃ ခုရှိပါသည်။ Coronavirus အတွက် အလားအလာရှိသော ဆေးနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူသိထားသင့်သော အချက်များ ဖြစ်ပါသည်။

ပထမတခုမှာ Favilavir သည် RNA-dependant RNA polymerase သို့မဟုတ် RdRp ကို တားဆီးခြင်းဖြင့် RNA ဗိုင်းရပ်စ်များကို တိုက်ခိုက်သည့် ထိရောက်သော ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းဆေးအဖြစ် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဒုတိယ အချက်မှာ ထိုဆေးကို ဂျပန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့တွင် တုပ်ကွေးရောဂါအတွက် ထိရောက်သော ကုသမှုတခုအဖြစ် အဓိက အသုံးပြုကြသည်။ တတိယနှင့် နောက်ဆုံးအချက်မှာ COVID-19 ကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် Favilavir က ထိရောက်မှု မည်မျှ ရှိမည်ဆိုသည်ကို ဖော်ထုတ်ရန် လက်ရှိအချိန်တွင် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။

အလားအလာရှိသောဆေး

ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ အာဏာပိုင်များက COVID-19 ကုသရေးတွင် အသုံးပြုရန် ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး ဆေးတခု ဖြစ်သည့် “Favilavir” အား အတည်ပြုခြင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် ကြေငြာခဲ့သည်။ အတည်ပြုချက်၊ အထူးသဖြင့် National Medical Products Administration ၏ အတည်ပြုချက်က ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲနှင့် ပိုမိုဆိုးရွားလာနေသည့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို တုန့်ပြန်သည့် အနေဖြင့် စတင်ခဲ့သော လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင် ဆေး၏ ထိရောက်မှုကို အခြေခံသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထိုဆေးကို မူလက “ထိပ်ကပ်နာ သို့မဟုတ် လည်ချောင်း သို့မဟုတ် နှာခေါင်း ရောင်ရမ်းခြင်း” ကို ကုသရန် ဖော်စပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ထိုအချိန်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် ထိရောက်သော ဆေးတခု အနေဖြင့် နောက်ထပ် ရွေးချယ်စရာ တခု ဖြစ်သည့် Remdesivir ဟုခေါ်သော ဆေးကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတခု ဖြစ်သည့် Gilead က ဖော်ထုတ်နေသည်။

ထိုဆေးကို မူလက အီဘိုလာ ဗိုင်းရပ်စ်ကုသရေး အတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း Remdesivir က COVID-19 ကူးစက်ခံခဲ့ရသော အမေရိကန်နိုင်ငံသား တဦးကို ကုသနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပြီး အဆိုပါ လူနာက အပြည့်အဝ ပြန်လည် ကျန်းမာလာခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် လက်တွေ့ စမ်းသပ် ကုသမှုများ ပြုလုပ်နေဆဲ ဖြစ်သလို အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ် (သို့) COVID-19 ကို ကုသရန် ထိရောက်သော တရားဝင်ဆေးတခု အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် အတည်ပြုချက် မရရှိသေးပါ။

ထိုအချိန်တွင် တောင်ကိုရီးယား ဆရာဝန်များကလည်း ဈေးကွက်တွင် “Kaletra” အမည်ဖြင့် ရောင်းချသည့် HIV ပေါင်းစပ် ဆေးဝါးဖြစ်သော Lopinavir plus ritonavir ကို အသုံးပြု၍ ၅၅ နှစ်အရွယ်လူနာတဦးကို COVID-19 ကုသရာတွင် အောင်မြင်မှု ရရှိရန် မျှော်လင့်နေကြကြောင်း သိရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ သုတေသီ အဖွဲ့များကလည်း ယခုအခါ အပြည့်အဝ ပြန်လည်ကျန်းမာလာကြသော ယခင် COVID-19 လူနာများကို ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို ကုသရာတွင် အခြေခံအနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ဖွယ်ရာရှိသည့် ၎င်းတို့၏သွေးရည်ကြည်များကို လှူဒါန်းရန် တောင်းခံခဲ့ကြသည်။

ကိုးကား။ ။ The Science Times ၏ ‘Favilavir’: First Approved Possible Drug to Treat Coronavirus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *